Huijgens Verhuurbedrijf | Canadaweg 8a | 4661 PZ Halsteren | Tel: 0164-683926 | Email: Verhuur@huijgens.net |
Al onze leveringen gebeuren onder de onderstaande verhuurvoorwaarden. _________________________________________________________________________________________ 1. De Huurprijs: * De huurprijs is per dag, elke navolgende dag kost 50 % van de huurprijs indien schriftelijk anders overeengekomen. * Indien er een borgsom wordt berekend zal deze verrekend worden bij de factuur met aftrek van eventuele schade/ schoonmaakkosten en/of vermissing.  2. Betaling: *De huurder is verplicht om de onder punt 1 genoemde bedragen bij vooruitbetaling contant te voldoen, tenzij anders overeengekomen.  3. Legitimatie: * De verhuurder is verplicht om een geldig identiteitsbewijs te overleggen voordat de verhuur aanvangt.  4. Duur van de overeenkomst: * De duur van de overeengekomen huurperiode mag zonder toestemming van de verhuurder niet worden overschreden.  5. Aansprakelijkheid verhuurder: * De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van welke aard dan ook, tevens vrijwaart de huurder de verhuurder voor alle aanspraken van derden ter geleden zaken. * De verhuurder is niet aansprakelijk voor de aangeworven personen bij opbouw/ of afbraak voor eventuele ongevallen. * De verhuurder is niet aansprakelijk in geval van brand /stormschade aan personen en goederen. * De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan Nuts-leidingen, zoals gas- electra- telefoon enz.  6. Schade of diefstal van gehuurde materialen: * De huurder is niet gerechtigd reparaties aan de gehuurde materialen te verrichten zonder dat de verhuurder hiervan op de hoogte is gesteld, en hier toestemming voor heeft verleend. * Bij eventuele schade of diefstal zal door de verhuurder de waarborgsom in mindering worden gebracht op de totaal te betalen schade, welke voor rekening zijn van de huurder. * Huurmaterialen behoren in dezelfde staat te zijn als bij aflevering, eventuele het terug brengen in de oorspronkelijke staat en/of schoonmaken worden bij de huurder in rekening gebracht. * De materialen zijn niet verzekerd voor vandalisme, hiervoor is de huurder ten alle tijden aansprakelijk.  7. Verzekeringen: * Alle materialen zijn verzekerd tegen brandschade.  8. Annuleringen: * Een eventuele annulering betekent in principe niet, dat er geen huur verschuldigd zal zijn. De huursom zal dan ook worden voldaan op de dag dat het gehuurde geplaatst zou worden.  9. Hulp bij opbouw/afbreken van gehuurde materialen. * Indien de helpers zoals afgesproken niet aanwezig zijn, zal de huursom bij opbouw met 40 % worden vermeerderd. * Indien de helpers zoals afgesproken bij het afbreken niet aanwezig zijn, zal de huursom met 40 % worden vermeerderd.  10. Controle van huurder: * Huurder is verplicht bij huur van tenten, van tijd tot tijd de spanlijnen te controleren en eventueel aan te halen, volgens de instructies van de verhuurder. * Het huurmateriaal dient door de huurder bij aflevering te worden gecontroleerd op aantallen en eventuele gebreken.  11. Terrein: * De huurder dient ervoor zorg te dragen, dat het terrein/ plaats/ ruimte is opgeruimd en schoon aan de verhuurder wordt opgeleverd, (ook scherpe voorwerpen verwijderen) * Indien de losplaats verder dan 10 mtr. van het voertuig verwijderd is dient de huurder voor assistentie te zorgen bij het laden en het lossen, mits anders overeengekomen.  12. Schade geleden door de huurder: * Indien de verhuurder wegens onmacht niet in staat is haar verplichtingen tegenover de huurder na te komen is de verhuurder geen vergoeding aan de huurder verschuldigd en wordt de overeenkomst tussen partijen ontbonden.
Home Contact Links Nieuws Verhuurvoorwaarden Tenten Meubilair Servies Podia Marktkramen Verlichting en Electra Koeling Heaters Horeca Aankleding en toebehoren Verhuurvoorwaarden