Verhuurvoorwaarden

Al onze leveringen geschieden onder de onderstaande verhuurvoorwaarden.

 1. De Huurprijs.
 • De huurprijs is per dag, elke navolgende dag kost 10% indien schriftelijk anders overeengekomen.
 • Indien er een borgsom wordt berekend zal deze verrekend worden bij de factuur met aftrek van eventuele schade/schoonmaakkosten en of vermissing.
 1. Betaling.
 • De huurder is verplicht om onder punt 1 genoemde bedragen bij vooruitbetaling te voldoen, tenzij anders overeengekomen.
 1. Legitimatie.
 • De verhuurder is verplicht een geldig identiteitsbewijs te overleggen voordat de verhuur aanvangt.
 1. Duur van de overeenkomst.
 • De duur van de overeengekomen huurperiode mag zonder toestemming van de verhuurder niet worden overschreden.
 1. Aansprakelijkheid verhuurder.
 • De huurder vrijwaart de verhuurder van alle schade van welke aard dan ook, tevens vrijwaart de huurder de verhuurder van alle aanspraken van derden ter geleden schade.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor de aangeworven personen bij op en of afbouw voor evt. ongevallen.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk in geval van brand/stormschade aan personen en goederen.
 • De verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan nuts-leidingen, zoals gas water, electra , telefoon, glasvezel enz.
 • Verankering van tenten geschiedt met stalen ankers van 60-100 cm lengte, balastblokken of verankering in de bestrating. (verhuurder is niet aansprakelijk voor eventuele herstel of herbestratingskosten)
 1. Schade of diefstal van gehuurde materialen.
 • De huurder is niet gerechtigd reparaties aan de gehuurde materialen te verrichten zonder dat de huurder hiervan op de hoogte is gesteld, en hiervoor toestemming heeft verleend.
 • Bij eventuele schade of diefstal zal de door de verhuurder de borgsom in mindering worden gebracht op de totaal te betalen schade. Welke voor rekening zijn van de huurder.
 • Huurmaterialen behoren in dezelfde staat terug te komen als bij aflevering, eventueel het terug te brengen in de oorspronkelijke staat en/of schoonmaak worden bij de huurder in rekening gebracht. Gebruik van stickers, plakband, papieren slingers, confetti, en alle overige materialen welke lijm en verfresten achter kunnen laten zijn niet toegestaan in de tenten. Evt. schade zal bij de huurder in rekening worden gebracht.
 • Open vuur in de vorm van vuurschalen, ofyr, fakkels en bbq’s is in de tenten niet toegestaan.
 • De materialen zijn niet verzekerd voor diefstal en vandalisme, hiervoor is de huurder tent alle tijde aansprakelijk. Men kan hiervoor wel een aparte verzekering afsluiten bij de meeste assurantië-kantoren.
 1. Verzekering
 • Al onze materialen zijn verzekerd tegen brandschade.
 1. Annuleringen
 • Een eventuele annulering betekent in principe niet, dat er geen huur verschuldigd is. De huursom zal dan ook moeten worden voldaan op de dag dat het gehuurde geplaatst zou worden.
 1. Hulp bij op en afbouw
 • Indien overeengekomen is dat er hulp dient te zijn bij op en afbouw dan gelden de volgende regels.
 • Indien de helpers zoals afgesproken bij opbouw niet aanwezig zijn dan zal de verhuurprijs met 30% worden vermeerderd.
 • Indien de helpers zoals afgesproken bij afbouw niet aanwezig zijn dan zal de verhuurprijs met 30% worden vermeerderd.
 1. Controle van de huurder.
 • De huurder is verplicht bij huur van tenten, van tijd tot tijd de spanbanden te controleren en eventueel aan te halen, volgens de instructies van de verhuurder.
 • Bij sneeuwval dient de huurder de tent sneeuwvrij te houden d.m.v verwarming en het verwijderen van de sneeuwlast op het tentdak.
 • Het huurmateriaal dient door de huurder bij aflevering te worden gecontroleerd op aantallen en eventuele gebreken.
 1. Terrein
 • De huurder dient ervoor zorg te dragen, dat het terrein/ plaats/ ruimte is opgeruimd en schoon aan de verhuurder wordt opgeleverd (ook scherpe voorwerpen verwijderen)
 • Indien de losplaats meer dan 10 meter van het voertuig verwijderd is dient de huurder voor assistentie te zorgen bij het laden en lossen, mits anders overeengekomen.
 • Terrein dient toegankelijk te zijn voor vrachtverkeer, vervoer met bus met aanhanger en terreinheftruck. (Voor evt. schade aan het terrein is de verhuurder niet aansprakelijk voor eventueel herstel en of herstelkosten
 1. Schade geleden door de huurder.
 • Indien de verhuurder wegens overmacht niet in staat is haar verplichtingen tegenover de huurder na te komen is de verhuurder geen vergoeding aan de huurder verschuldigd en wordt de overeenkomst tussen partijen ontbonden.